معرفی سامانه

در دنیاي پر شتاب کنونی بی ­شک توسعۀ ملی و اقتصادي نیاز به نیروي انسانی مؤثر دارد و نیروي انسانی مؤثر جز با آموزشی مناسب مهیا نمی­ شود. حال مسأله این جاست که آیا هر آموزشی به اصطلاح مناسب می­ تواند گره از مشکلات توسعه نیافتگی بگشاید یا خیر؟ مسلم است آموزشی مناسب است که علم عملی را به نیروي کار ببخشد و این امر نیز بدون همراهی علم مجامع دانشگاهی و عمل صنایع میسر نمی ­شود. هدف از انجام این پژوهش طراحی سامانه نرم افزارری برای پایش، مدیرت و کنترل رابطه صنعت و دانشگاه می­ باشد.